Regulamin

Regulamin uczestnictwa w
Kongresie Rehabilitacja 2019
ŁÓDŹ 19-21 września 2019 r.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Kongres Rehabilitacja 2019
zwany w dalszej części Regulaminu Kongresem odbywa się w dniach 19 – 21 września 2019 roku w Expo – Łódź w przy al. Politechniki 4, 93-590 Łódź.
1.2. Organizatorem Kongresu jest INTERSERVIS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-562, przy ul. Łąkowej 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego pod nr.: 0000116382, NIP 725-00-09-945
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Kongresu są lekarze rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuci, studenci wydziałów medycyny i rehabilitacji oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Kongresu oraz Sponsorzy i Wystawcy (ich przedstawiciele), którzy zgłosili swoje uczestnictwo w Kongresie oraz uiścili opłaty w wysokości określonej przez Organizatora.
1.5. W ramach Kongresu odbywają się wykłady, sesje, warsztaty specjalistyczne, szkolenie oraz Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji.
1.6. Tematyka i rozkład czasowy odbywania się wykładów i warsztatów zawarte są w programie Kongresu dostępnym na stronie internetowej Kongresu.
1.7. Kongres jest wielosesyjny i poszczególne wykłady oraz warsztaty zawarte w programie Kongresu odbywają się równolegle (w tym samym czasie) w różnych salach wykładowych.
1.8. Uczestnikowi przysługuje wolne prawo wyboru wykładów, w których zamierza uczestniczyć w ramach opcji uczestnictwa, którą wybrał i za którą uiścił opłatę.
1.9. Poszczególne sale wykładowe mają ograniczoną ilość miejsc siedzących.
1.10. Ofcjalny serwis internetowy kongresu znajduje się pod adresem www.kongres.targirehabilitacja.pl adres email do kontaktów: rehabilitacja@interservis.pl

2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa
2.1. Warunkiem udziału w Kongresie jest:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kongresu.
2.1.2. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia się Uczestnika w dniach Kongresu i wniesienia opłaty za uczestnictwo, jeśli umożliwia to ilość miejsc dopuszczalnych. Organizator jednak nie gwarantuje Uczestnikowi otrzymania materiałów kongresowych oraz lunchu. Opcja ta nie dotyczy zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach kongresowych.
2.1.3. Uregulowanie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora za wybraną przez Uczestnika opcję uczestnictwa w Kongresie.
2.1.4. Kongres nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Uczestnik, a które uniemożliwiają
Uczestnikowi korzystanie z usług oferowanych przez Organizatora.
2.2. Opłatę za Kongres należy przesłać na konto Organizatora wg tabeli opłat i opcji znajdującej się na stronie internetowej Kongresu.
2.3. Po zaksięgowaniu wpłaty Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT za udział w Kongresie zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT z danymi podanymi przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, które powinny być zgodne z danymi CEIDG/KRS.
2.4. Dane do faktury VAT podane w formularzu zgłoszenia podczas rejestracji są ostateczne. Faktura VAT zostanie wysłana do Uczestnika w wersji elektronicznej na podany adres e-mail.
2.5. Do wejścia na wykłady w dniach 19 -21 września 2019 roku r., Targi Rehabilitacja, lunch w dniu 19 – 21 września 2019 r. upoważnione będą jedynie osoby zarejestrowane i posiadające identyfkatory kongresowe, a w przypadku uroczystego bankietu w dniu 19 września 2019 r., posiadające zaproszenie.
2.6. Zagubienie lub zniszczenie identyfkatora kongresowego uniemożliwia wejście na
wykłady w dniach 19 -21 września 2019 roku, Targi Rehabilitacja, lunch w dniu 19-21 września 2019 r. Zagubienie zaproszenia uniemożliwi wejście na uroczysty bankiet w dniu 19 września 2019 r.
2.7. Uczestnik może uzyskać duplikat identyfkatora kongresowego w recepcji Kongresu po zweryfkowaniu danych osobowych i uiszczeniu dodatkowej opłaty za wydanie duplikatu
identyfkatora kongresowego w kwocie 100 PLN netto. Duplikaty zaproszeń na uroczysty bankiet nie będą wydawane.
2.8. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w Kongresie drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.
2.9 Za udział w trzech dniach Kongresu Uczestnik otrzymuje 40 punktów edukacyjnych kształcenia ustawicznego. Za udział w warsztatach kongresowych Uczestnik otrzymuje od 15 do 25 punktów edukacyjnych w zależności od warsztatów, w których uczestniczy.
2.10. Punkty edukacyjne kształcenia ustawicznego są naliczane w oparciu o elektroniczne listy obecności, które rejestrują faktyczny udział uczestników w sesjach warsztatowych oraz wykładowych.
2.11. Koszt pobytu, noclegów i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.12. Uczestnicy samodzielnie dokonują rezerwacji noclegów, kontaktując się bezpośrednio z hotelem bądź przez formularz zawarty na stronie Kongresu.
2.13. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kongresie w przypadku, gdy nie uregulował on opłat za udział w Kongresie, w terminach określonych przez Organizatora.
2.14. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Kongresie upływa w dniu 15 września 2019 r.
Po tym terminie potencjalny Uczestnik może zgłosić swoje uczestnictwo w Kongresie na zasadach określonych w pkt. 2.1.2.
2.15. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie winna być przesłana w formie pisemnej, pocztą tradycyjną listem poleconym na adres biura Organizatora bądź adres mailowy rehabilitacja@interservis.pl
2.16. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie przysługuje mu zwrot:
2.16.1 Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej, niż w 60-tym dniu (tj. do 21 lipca 2019r) przed rozpoczęciem Kongresu, Organizator, pod warunkiem otrzymania wpłaty za udział, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 15% wartości całości opłaty. Zwrot pomniejszonej wpłaty nastąpi do 30 dni od zakończenia Kongresu.
2.16.2 Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 60-tym dniu przed rozpoczęciem Kongresu lub później, a zarazem wcześniej niż w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kongresu, Organizator zatrzymuje 50% wartości całości opłaty. Zwrot pomniejszonej wpłaty nastąpi do 30 dni od zakończenia Kongresu.
2.16.3 W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed
rozpoczęciem Kongresu lub później, Organizator zatrzymuje całą otrzymaną opłatę, a jeżeli jej jeszcze nie otrzymał – może jej żądać, wraz z odsetkami ustawowymi.
2.17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
2.18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kongresu z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Kongresie może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w Kongresie.
2.19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów/wykładów na 10 dni przed dniem ich odbywania się w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach losowych wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu. Warsztaty/wykłady mogą zostać odwołane za pomocą poczty elektronicznej wysłaniem wiadomości na adres poczty elektronicznej uczestnika podanym w zgłoszeniu Uczestnika. Jeżeli warsztaty/wykłady zostają odwołane, Uczestnik otrzymuje
pełny zwrot wniesionej opłaty za warsztaty w terminie 21 dni roboczych od momentu odwołania warsztatów/wykładów. W przypadku odwołania warsztatów Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w warsztatach/wykładach.
2.20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niepełne dane zawarte w zgłoszeniach Uczestników. (np. w sytuacji, kiedy Uczestnik podaje nieaktualny/błędny adres do korespondencji, adres e-mail, telefon, nazwisko, niepełne dane do Faktury VAT).
2.21. Treści przekazywane w trakcie warsztatów i wykładów dostępne Uczestnikom Kongresu są
własnością intelektualną wykładowcy lub prowadzącego warsztaty i objęte są prawem autorskim. Na wszystkich wykładach i warsztatach obowiązuje zakaz rejestracji ich treści przy pomocy urządzeń
rejestrujących głos i obraz. Uczestnik – pomimo zakazu – rejestrujący treść wykładu lub warsztatu przy pomocy urządzeń rejestrujących głos lub obraz naraża się na konsekwencje prawne.

3. Informacje o Wystawcach podczas Kongresu
3.1. Pomieszczenia przeznaczone pod powierzchnie wystawiennicze dla Wystawców są wyraźnie oddzielone od pomieszczeń, w których będą prowadzone wykłady i warsztaty.
3.2. Wystawcy mogą prowadzić działania marketingowe podczas wykładów i warsztatów, pod
warunkiem, że Uczestnicy są o tym poinformowani, a pomieszczenia wykładowe przeznaczone na te działania są wyraźnie oznaczone i zostało to uzgodnione z Organizatorem.
3.3. Wystawcy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketngowych wobec Uczestników Kongresu, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe.
3.4. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest dobrowolne.
3.5. Organizator Kongresu nie ponosi odpowiedniość za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje Wystawca do osób przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.

4. Ceny i warunki płatności
4.1. Opcje uczestnictwa, ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Kongresie zamieszczone są na stronie internetowej Kongresu i są cenami brutto.
4.2. Świadczenia przysługujące Uczestnikowi – w ramach wybranej opcji uczestnictwa w Kongresie i wniesionej opłaty – określone są w informacji o Kongresie na stronie internetowej Kongresu oraz w Formularzu Uczestnictwa w Kongresie znajdującego się również na stronie internetowej Kongresu.
4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot indywidualny (osoba fizyczna, osoba
prawna), którego dane zawarte są w Formularzu Uczestnictwa w Kongresie lub Wystawca, który sponsoruje uczestnictwo w Kongresie wybranym przez siebie Uczestnikom i przekazuje Organizatorowi listę sponsorowanych uczestników.
4.3. Wystawca oprócz przekazania Organizatorowi imiennej listy sponsorowanych uczestników Kongresu zobowiązany jest dokonać ich rejestracji w „Formularzu Rejestracyjnym Kongresu” dostępnym na stronie internetowej Organizatora www.kongres.targirehabilitacja.pl .
4.4. Brak uregulowania należności za udział w Kongresie w terminie podanym na stronie internetowej Kongresu, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia z tego tytułu
odpowiedzialności odszkodowawczej.

5. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora bądź na adres mailowy.
5.2. Reklamacje Uczestników Kongresu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Kongresu.
5.3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

6. Postanowienia końcowe
6.1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Kongresie, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Kongresu.
6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Kongresu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzeganie przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
6.6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U 2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Organizator Kongresu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres emailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami Kongresu.
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.

6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresem, jak również w miejscach zakwaterowania.

Biuro Organizatora Targów oraz Kongresu
INTERSERVIS Sp. z o.o.