Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego

Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego w ramach Międzynarodowego Badania Środowiskowego Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (InSCI)

Osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (URK) żyją krócej, częściej chorują, są w gorszej sytuacji materialnej i częściej cierpią z powodu wykluczenia społecznego i bezrobocia. Polskie Badanie Środowiskowe Osób z URK jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą naukową mającą na celu systematyczne pozyskanie wiedzy o doświadczaniu niepełnosprawności przez osoby z URK.

Projekt realizowany w ramach Międzynarodowego Badania Środowiskowego Osób z URK (InSCI) jest wspierany przez Światową Organizację Zdrowia w ramach Globalnego Panu Działania na Lata 2014-2021 „Lepsze Zdrowie dla Wszystkich Osób z Niepełnosprawnością” i odbywa się przy aktywnym udziale Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zapewnia to wysoki standard zbierania i przetwarzania danych, a także możliwość wyciagnięcia cennych wniosków z analiz porównawczych z wynikami z 26 krajów reprezentujących wszystkie regiony WHO.

Przedstawimy wstępną analizę odpowiedzi niemal tysiąca respondentów z URK. Przeanalizujemy wpływ stanu zdrowia, cech psychicznych i osobowościowych oraz czynników środowiskowych na funkcjonowanie osób z URK i możliwość jego poprawy. Skupimy się na praktycznych wnioskach dotyczących m.in. włączenia społecznego, zwiększenia niezależności, poprawienia szansy zatrudnienia i polepszenia zadowolenia z usług zdrowotnych. Wnioski dotyczące pozytywnego oddziaływania na osoby z URK mają charakter uniwersalny i mogą być odniesione do osób z niepełnosprawnością z innych przyczyn.

 

Moderator sesji: dr n. med. Piotr Tederko, Klinika Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


 

20.09.2018 (czwartek) godz. 11:30 - 13:00

 

Program:

 

Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego, jako element Globalnego Planu Działania WHO na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2021 – Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

 

Model rehabilitacji i włączenia społecznego osób niepełnosprawnych realizowany w formie partnerstwa publiczno – społecznego na podstawie  doświadczeń z projektu badawczego InSCI - Rafał Skrzypczyk

 

Koherencja i lokalizacja poczucia kontroli, jako korelaty uczestnictwa osób z URK – dr n. med. Tomasz Krasuski

 

Czynniki determinujące niezależność w codziennym życiu osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w Polsce – prof. dr hab. Tomasz Tasiemski

 

Niepełnosprawna osoba pełnowartościowy pracownik – co wiemy o zatrudnieniu osób z URK w Polsce? – dr. n. med. Katarzyna Hojan

 

Zadowolenie osób osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z usług zdrowotnych - dr n.med. Piotr Tederko

 

Dyskusja


 

Bilet upoważnia do uczestnictwa w Konferencji, udziału w szkoleniach oraz zwiedzania targów Rehabilitacja.


 

prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej z 36 letnim stażem pracy. Od 2005 r. kierownik Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prodziekan Wydziału Wojskowo–Lekarskiego ds. Dydaktyki na kierunku Fizjoterapia w kadencji (2006-2008) oraz Prodziekan Wydziału Wojskowo–Lekarskiego ds. kierunku Fizjoterapia (2012-2016). Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ds.jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia (2017- nadal).

Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (2010-2016), obecnie Członek Honorowy i członek Zarządu Głównego PTReh, wiceprzewodnicząca Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk (2007-2019), członek: European Academy of Rehabilitation Medicine (2017- nadal), International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) (2012-nadal), Publication Committee of ISPRM (2012-nadal), Członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (Executive Committee of European Society of Physical and Rehabilitation Medicine) (2015-2019) i Przewodnicząca Komitetu Informacji i Komunikacji ESPRM (Commmitte Information & Communication of ESPRM) (2015-2019). Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (2006-nadal) i Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (2002-nadal).

Delegat Naczelnej Rady Lekarskiej, z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, do Sekcji i Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów – (UEMS PRM Section & Board) (2010-nadal). Członek Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego (2013 - 2017), Członek Rady Konsultacyjnej Olimpijskiego Centrum Zdrowia Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale (2013-nadal).

Konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla województwa łódzkiego (2013-2018).

Otrzymała wielokrotnie nagrody i wyróżnienia za działalność naukowo-badawczą m.in.: srebrny medal na wystawie “The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies „Eureka” Bruksela (zespołowa) 2012, oraz złoty medal na Wystawie Wynalazków Cluj-Napoca 2013, nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę (zespołowa) 2005, nagrodę NOT II stopnia (zespołowa) 2002.

W 2013 roku otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Łódzkiego.

Opublikowała ponad 140 publikacji naukowych, w tym 30 rozdziałów w monografiach. Główny nurt zainteresowań naukowych i zawodowych obejmuje: kompleksową rehabilitację w chorobach narządu ruchu, mechanizmy działania i zastosowanie metod fizykoterapii w rehabilitacji leczniczej, medycynę manualną i metody specjalne fizjoterapii.

dr n. o zdr. Tomasz Krasuski

Absolwent studiów psychologicznych oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii. Adiunkt w Zakładzie Psychologii i Komunikacji Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Naukowo interesuje się m.in. poruszaniem przez personel medyczny tematu seksualności pacjentów (w tym z uszkodzeniem rdzenia kręgowego).

Pracuje terapeutycznie w prywatnym gabinecie.

prof. dr hab. Tomasz Tasiemski

Pracuje w Katedrze Adaptowanej Aktywności Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

W roku 1990 uległ urazowi rdzenia kręgowego (URK) i od tego czasu, zarówno jego praca naukowa, jak i zainteresowania pozazawodowe, związane są z zagadnieniami sportu i rehabilitacji osób po URK. Jako zawodnik uczestniczył w VI Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich w Lillehammer (1994). Jest autorem lub współautorem wielu prac naukowych, trzech podręczników i jednej monografii naukowej poświęconej badaniom jakości życia i aktywności sportowej osób po URK w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Uczestniczył w kilku zagranicznych stażach naukowo-badawczych (m.in. USA, Szwecja). Był laureatem stypendium naukowego The British Council w Wielkiej Brytanii (projekt badawczy realizowany w National Spinal Injuries Centre, Stoke Mandeville) i dwóch stypendiów naukowych Komisji Europejskiej (w Wielkiej Brytanii i w Polsce) w ramach V i VI Programu Ramowego Unii Europejskiej (UE).

Od 2003 roku pracuje także dla Komisji Europejskiej w Brukseli jako ekspert oceniający wnioski badawcze finansowane w ramach Programów Ramowych UE. Wolny czas poświęca na działalność w zagranicznych organizacjach charytatywnych, zajmujących się podnoszeniem poziomu rehabilitacji osób po URK zamieszkujących państwa Azji Południowo-Wschodniej (Wietnam, Nepal, Indie, Tajlandia, Malezja, Bangladesz), Eurazji (Gruzja, Rosja) i Afryki Południowej (Zimbabwe, Uganda, Botswana).

Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, m.in. International Spinal Cord Society i Multidisciplinary Association of Spinal Cord Injury Professionals. Odznaczony wieloma wyróżnieniami, w tym Srebrnym Medalem Zasługi (2008), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000), Honorowym Medalem im. Profesora Wikora Degi (2000) oraz licznymi krajowymi i międzynarodowymi nagrodami za osiągnięcia w pracy naukowej.

dr n. med. Katarzyna Hojan - FEBPRM

Specjalista w rehabilitacji medycznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania w Służbie Zdrowia Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W 2011 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na temat ” Wpływu aktywności fizycznej na wytrzymałość mechaniczną kości i budowę ciała oraz jakość życia kobiet z rakiem piersi, przed menopauzą”. Poza tym Certificate of Fellow of the European Board of Physical and Rehabilitation Medicine na lata: 2017 - 2026 (European Standard for the Fellowship in Physical and Rehabilitation Medicine). Przewodnicząca Oddziału Wielkopolskiego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Odbyła staże w uznanych na świecie ośrodkach rehabilitacji (Moritz Klinik, Niemcy; MD Anderson Cancer Centre, Huston, Texas, USA; Rehabilitation Institute of Chicago (RIC), USA).

Obecnie pełni funkcję kierownika Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Bonifraterskim Centrum Rehabilitacji, Zakonu Bonifratrów Piaski-Marysin k/Poznania jak również kierownika Oddziału Rehabilitacji Dziennej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

Dorobek naukowy stanowi ponad 90 publikacji z zakresu rehabilitacji medycznej poświęconych różnym aspektom usprawniania chorych, w tym ponad 30 opublikowanych w pre-review czasopismach w tym między innymi Acta Oncologica, European Journal Physical and Rehabilitation Medicine, Cancer Nursing, European Journal Oncology Nursing, Polish Archives of Internal Medicine i innych - dostępnych w PubMed.

Wystąpienia kongresowe stanowią liczne wystąpienia ustne i plakatowe w Polsce oraz za granicą (m in. USA, Niemcy, Dania, Finlandia, Francja, Holandia i inne).

Rafał Skrzypczyk

Dyplomowany fizjoterapeuta, trener i instruktor w sporcie osób niepełnosprawnych. Współtwórca systemu Aktywnej Rehabilitacji w Polsce oraz inicjator powstania Activ Rehabilitation International.

Organizator obozów rehabilitacyjnych dla osób po urazach rdzenia kręgowego od 1988 roku. Brał udział w obozach aktywizujących dla osób niepełnosprawnych w innych krajach. Pomagał oraz pomagał w adaptacji programu aktywnej rehabilitacji na Białorusi i Ukrainie. Uczestnik misji Polskiej Akcji Humanitarnej skierowanej do osób niepełnosprawnych w Kosowie. Autor publikacji dotyczących rehabilitacji i aktywności społeczno zawodowej osób niepełnosprawnych. Inicjator projektów dedykowanych dzieciom i młodzieży poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz kobietom z niepełnosprawnościami. Uczestnik konferencji naukowych, wykładowca m.in. na podyplomowych studiach z zakresu doradztwa i planowania karier osób niepełnosprawnych. Konsultant w komisjach oraz grupach roboczych dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych. Uczestnik i prowadzący szkolenia dotyczące klasyfikacji ICF.

Zaangażowany w prace Rady do spraw Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Szkoleniowiec trenerów pracy, konsultant w projektach m.in. w projekcie „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

Konsultant w komisjach oraz grupach roboczych dotyczących sportu osób niepełnosprawnych jako m.in. członek Komisji Sportu Osób Niepełnosprawnych, Komisji Sportu dla Wszystkich Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Krajowego Komitetu Koordynacyjnego Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport. Członek Komitetu Sterującego Projektu pn. „Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego w ramach Międzynarodowego Badania Środowiskowego Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego (International Spinal Cord Injury Survey - InSCI)”, który jest integralną częścią inicjatyw, składających się na wdrożony przez WHO Global Disability Action Plan 2014-2021 „Better health for All people with disability”.

Wiceprezes Zarządu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR, członek Zarządu Polskiego Forum Zatrudnienia Wspomaganego.