Abstrakt Artur Łachut (AGH Kraków)

Generowanie ruchu turystycznego poprzez Partnerstwo Publiczno-Prywatne w obszarze działalności uzdrowiskowej

Cel

W Polsce istnieje w chwili obecnej 45 miejscowości posiadających status uzdrowiska. Jednakże prezentowany model biznesu wypracowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wyraźnie wyróżnia niewielką miejscowość Solec-Zdrój; i niewątpliwie przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju. Mimo współczesnego wysoce konkurencyjnego otoczenia biznesowego Solec-Zdrój odnotowuje rokroczne wzrost ruchu turystycznego (od roku 2000 ilość odwiedzjących kształtowała sią na poziomie niespełna 1 tysiąca osób do pond 250 tysięcy w roku 2018).
Celem publikacji była m.in. prezentacja partnerskich warunków współpracy w ramach hybrydowego projektu w których całkowite środki kwalifikowalne poniesione na inwestycję osiągnęły poziom 16 000 000,00 zł netto w tym: środki UE 6 800 000,00 zł, środki krajowe 1 200 000,00 zł oraz wkład własny Koncesjonariusza 8 000 000,00 PLN. Wypracowanie odpowiednich warunków współpracy przesądziło o sukcesie rynkowym.
Celem publikacji była również prezentacja warunków umowy koncesji, która została zawarta pomiędzy podmiotami na 27 lat (n+2). W myśl tychże warunków m.in. Gmina dostarczyła gruntów oraz dotacji
z UE. Partner Prywatny dostarczył nakładów. Gmina posiada nadzór nad obiektem i jest jego Właścicielem. Partner Prywatny dostarczył koncesji i zarządzania. W efekcie czego Gmina realizuje cele społeczne. Natomiast Partner Prywatny czerpie pożytki/dochody. Po zakończeniu umowy obiekt zostanie przejęty przez Partnera Publicznego. Poniesione ryzyko biznesowe przyniosło współmierny pożytek dla oby stron.
Metodologia badania – na poczet publikacji dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz obserwacji praktyki gospodarczej, dokonano wywiadów pogłębionych oraz analizy statystycznej.
Wynik – Efektem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na potencjał, jaki niesie ze sobą wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przykład zrealizowanego projektu tj. Kompleksu Mineralnych Basenów w Solcu-Zdroju współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Budżetu Państwa dowodzi, iż innowacyjny model biznesowy warunkuje powodzenie rynkowe. Rzeczone powodzenie rynkowe (ponad 200 tys. sprzedanych biletów już w pierwszych latach działalności, a także utrzymanie tegoż trendu do dani dzisiejszego) przyczyniło się do powstania w małej miejscowości drugiego czterogwiazdkowego hotelu liczącego 111 pokoi, licznych kwater prywatnych oraz pensjonatów. Fakt ten z kolei przełożyło się na wielokierunkowe korzyści dla regionu (bogacenie się społeczeństwa, m.in. wzrost dochodów ze świadczenia usług noclegowych, nowe miejsca pracy, poprawa infrastruktury oraz wizerunku miejscowości).
Oryginalność/wartość – Wartością dodaną publikacji jest prezentacja pierwszego w hybrydowego projektu partnerstwa publiczno-prywatnego, który został umieszczony na liście opracowanej przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP. Należy zauważyć, że łączenie środków polityki spójności z formułą PPP (tzw. projekty hybrydowe) było zagadnieniem funkcjonującym od początku w systemie wprowadzania funduszy europejskich w Polsce (w okresie 2007–2013). Wartością artykułu jest wskazanie specyfiki PPP poprzez wprowadzenie konkretnych udogodnień dla zrealizowanego projektu.

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, generowanie ruchu turystycznego, model biznesu, balneologia